1. Protecció de dades de caràcter personal.

 En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, MÁRMOLES CANOVELLAS comunica als usuaris de la web http://www.marmolescanovellas.com/ que les dades facilitades a través de la nostra pàgina web mitjançant els corresponents formularis i els correus electrònics rebuts, i que tenen la consideració de dades de caràcter personal, seran incorporats als nostres fitxers, amb la finalitat de poder gestionar i contestar la seva sol·licitud i/o tramitar la seva petició.

 Aquests fitxers es troben degudament inscrits a l’Agencia Española de Protección de Datos conforme a la legislació vigent i la normativa de desenvolupament. Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de la veracitat, exactitud, vigència, autenticitat, pertinència i no excessivitat de les Dades Personals proporcionades, i es comprometen a mantenir-los degudament actualitzats.

 En aquells casos on per realitzar una sol•licitud sigui necessari emplenar un formulari i fer un ‘click’ en el botó d’enviar, emplenar-lo i lliurar-lo implicarà necessàriament que ha estat informat i ha atorgat expressament el seu consentiment al contingut de la clàusula annexada al formulari o acceptació de la política de privacitat.

2. Dades facilitades per tercers.

 En cas què en la sol·licitud s’incloguin dades de caràcter personal, per persones no titulars de les mateixes, l’usuari haurà d’informar, amb caràcter previ la seva inclusió, a aquestes persones dels extrems continguts en els paràgrafs anteriors. MÁRMOLES CANOVELLAS queda exempt de qualsevol responsabilitat per l’incompliment d’aquesta regla.

3. Dades de menors.

 No s’està autoritzat a facilitar dades de persones menors de catorze anys d’edat a través d’aquesta web. MÁRMOLES CANOVELLAS queda exempt de qualsevol responsabilitat per l’incompliment d’aquesta regla.

4. Comunicacions comercials per medis electrònics.

 Les comunicacions que es realitzin per correu electrònic o per qualsevol altre mitjà electrònic, seran les necessàries per gestionar la seva sol·licitud.

 No obstant això, seran aquelles que hagin estat consentides o autoritzades expressament pels destinataris, de conformitat amb Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, excepte el que disposa l’article 21.2 d’aquesta mateixa Llei, en la redacció que li dona la Disposició Final Primera de la nova Llei General de Telecomunicacions.

5. Mesures de seguretat.

 El responsable del fitxer ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de Dades Personals legalment requerits, i ha instal•lat tots els mitjans i les mesures tècniques a disposició segons l’estat de la tecnologia per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de la Dades Personals facilitades.

6. Deure de secret.

 L’usuari compta amb la confidencialitat i el deure de secret dels treballadors de MÁRMOLES CANOVELLAS i de tots aquells que tractin les dades en nom i per compte del mateix, sense perjudici de l’anterior, l’usuari és conscient de la possibilitat de que la seguretat de les comunicacions a través de la xarxa sigui vulnerable.

7. Drets dels afectats.

 L’usuari podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les Dades Personals segons el que disposa la Llei Orgànica de Protecció de dades de caràcter Personal (LO 15/1999) i el RD. 1720/2007, adreçant un escrit, adjuntant una còpia del seu DNI o Passaport, a la següent adreça postal o electrònica:

MÁRMOLES CANOVELLAS: Avinguda Canovelles, SN – 08420, Canovelles (BARCELONA) o a la direcció marmoles_canovellas@hotmail.com

8. ‘Cookies’.

 Aquesta web utilitza ‘cookies’. Els ‘cookies’ són uns petits fitxers de dades que el servidor d’Internet remet al navegador i que li són tornats posteriorment en cada nova petició. Aquests fitxers s’emmagatzemen a l’ordinador de l’usuari i permeten al sistema recordar característiques o preferències de navegació de sessions anteriors. La finalitat d’aquests cookies és millorar el servei que oferim als usuaris. Els ‘cookies’ d’aquesta web no són invasius ni nocius, i no contenen dades de caràcter personal.

9. Contacti amb nosaltres.

 Si teniu qualsevol pregunta sobre la nostra Política de Privacitat, o us agradaria fer qualsevol suggeriment o recomanació, si-us-plau adreçeu-vos a nosaltres a través de la següent adreça de correu electrònic: marmoles_canovellas@hotmail.com